Lettera del Santo Padre ai Vescovi del Sinodo della Chiesa greco-cattolica ucraina

brataPubblichiamo di seguito la Lettera che il Santo Padre Francesco ha inviato ai Vescovi del Sinodo della Chiesa greco-cattolica ucraina, riuniti a Przemysl (Polonia) dal 7 al 15 luglio 2022:

Lettera del Santo Padre
Do Czcigodnego Brata

Jego Świątobliwości

Arcybiskupa Większego Kijowsko-Halickiego

Światosława Szewczuka

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Wasza Świątobliwość,

Czcigodni Bracia Biskupi Kościoła Grecko-Katolickiego Ukraińskiego,

serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, zebranych na Synodzie w Przemyślu, w dniach od 7 do 15 lipca bieżącego roku. Obecny Synod, jak było wcześniej planowane, miał odbyć się w Kijowie, ale dramatyczna sytuacja wojny, która toczy się już piąty miesiąc, nie pozwoliła na to.

Niedawno, 27 czerwca, Kościół Grecko-Katolicki Ukraiński obchodził liturgiczne wspomnienie błogosławionych Męczenników, beatyfikowanych przez świętego Jana Pawła II we Lwowie, podczas jego pielgrzymki na Ukrainę w 2001 roku. Ale właśnie w tym momencie, rozumiemy lepiej okoliczności, w jakich żyli i ponieśli śmierć ci Męczennicy, wśród których byli biskupi, kapłani, zakonnicy, siostry zakonne i świeccy, którzy padli ofiarami komunistycznego reżimu sowieckiego. Dzisiaj, bronią oni z nieba swój Naród, który cierpi. Ich opiece polecam wszystkich Członków Synodu.

Drodzy Bracia Biskupi, łączę się duchowo z waszym cierpieniem, zapewniając o mojej modlitwie oraz zaangażowaniu, które niekiedy, ze względu na delikatną sytuację, nie pojawiają się w mediach. Synod Biskupów, którego tematem jest: “Synodalność i katolickość: doświadczenie UKGK”, musi mieć na celu dobro Kościoła i poszczególnych wiernych. Musi on być także miejscem spotkania i wzajemnej pomocy na wspólnej drodze życia, w poszukiwaniu nowych sposobów towarzyszenia wiernym. Chciałbym też przypomnieć raz jeszcze słowa, które skierowałem do Arcybiskupa Większego i Metropolitów na naszym spotkaniu w Rzymie, w lipcu 2019 roku:

Bliskość Pasterzy z wiernymi jest kanałem, który buduje się dzień po dniu i który przynosi żywą wodę nadziei. W taki sposób buduje się go, spotkanie za spotkaniem, z kapłanami, którzy znają i biorą sobie do serca troski ludu, oraz z wiernymi, którzy poprzez opiekę, jaką otrzymują, przyswajają sobie głoszenie Ewangelii, którą przekazują Pasterze. Nie rozumieją jej, jeśli Pasterze są nastawieni tylko na mówienie o Bogu; rozumieją, jeśli robią oni wszystko, co w ich mocy, aby dać im Boga: dając siebie, będąc blisko, jako świadkowie Boga nadziei, który stał się ciałem, aby kroczyć drogami człowieka. Niech Kościół będzie miejscem, gdzie się czerpie nadzieję, gdzie się znajduje zawsze otwarte drzwi, gdzie otrzymuje się pociechę i zachętę” (por. AAS 7 /2019/, 1126-1127).

Niech to spotkanie inspiruje Was do twórczego kontynuowania nadzwyczajnej tradycji wiary Ojców, zakorzenionej i podtrzymywanej od pokoleń w Ludzie Bożym Waszego Narodu. Modlę się, aby Wasz Kościół i Wasz Naród, ożywiane mocą sakramentów świętych, wpatrzone w Niepokalane Serce Maryi, nie straciły chrześcijańskiej nadziei na lepsze jutro.

Wszystkim Członkom Synodu udzielam mojego Błogosławieństwa.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 30 czerwca 2022 r.

FRANCISZEK

© http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino.html - 11 luglio 2022
nostra traduzione

Al Venerabile Fratello

Sua Santità

Arcivescovo maggiore di Kiev-Halicia

Sviatoslav Shevchuk

Sia lodato Gesù Cristo!

Vostra Santità,

Venerabili Fratelli Vescovi della Chiesa greco-cattolica ucraina,

Saluto cordialmente tutti voi, riuniti al Sinodo di Przemyśl, dal 7 al 15 luglio di quest'anno. Il presente Sinodo, come precedentemente programmato, si sarebbe dovuto tenere a Kiev, ma la drammatica situazione della guerra, giunta al quinto mese, non lo ha permesso.

Recentemente, il 27 giugno, la Chiesa greco-cattolica ucraina ha celebrato la memoria liturgica dei Beati Martiri, beatificati da San Giovanni Paolo II a Leopoli, durante il suo pellegrinaggio in Ucraina nel 2001. Ma è in questo momento che comprendiamo meglio le circostanze in cui questi Martiri, che comprendevano vescovi, sacerdoti, religiosi, suore e laici vittime del regime comunista sovietico, hanno vissuto e sofferto la morte. Oggi difendono dal cielo la loro Nazione sofferente. Alla loro protezione affido tutti i membri del Sinodo.

Cari fratelli Vescovi, mi unisco spiritualmente alla vostra sofferenza, assicurandovi la mia preghiera e il mio impegno, che a volte, a causa della delicata situazione, non appare sui media. Il Sinodo dei Vescovi, il cui tema è: "Sinodalità e cattolicità: l'esperienza dell'UKGK", deve mirare al bene della Chiesa e dei singoli fedeli. Deve essere anche un luogo di incontro e di aiuto nel cammino della vita comune, nella ricerca di nuovi modi di accompagnare i fedeli. Vorrei anche ricordare ancora una volta le parole che ho rivolto all'Arcivescovo Maggiore e ai Metropoliti in occasione del nostro incontro a Roma, nel luglio 2019:

"La vicinanza dei pastori con i fedeli è un canale che si costruisce giorno per giorno e che porta l'acqua viva della speranza. È così che si costruisce, incontro dopo incontro, con sacerdoti che conoscono e prendono a cuore le preoccupazioni del popolo e con i fedeli che, attraverso l'assistenza ricevuta, assimilano l'annuncio del Vangelo che i Pastori trasmettono. Non lo capiscono se i Pastori sono orientati solo a parlare di Dio; lo capiscono se fanno di tutto per dare loro Dio: donandosi, stando vicino a loro, come testimoni del Dio della speranza che si è fatto carne per camminare sulle strade degli uomini. Che la Chiesa sia un luogo dove si attinge speranza, dove si trova una porta sempre aperta, dove si riceve consolazione e incoraggiamento" (cfr. AAS 7 /2019/, 1126-1127).

Possa questo incontro ispirarvi a continuare in modo creativo la straordinaria tradizione della fede dei Padri, radicata e sostenuta per generazioni nel Popolo di Dio della vostra Nazione. Prego affinché la vostra Chiesa e la vostra Nazione, animate dalla forza dei Santi Sacramenti, guardando al Cuore Immacolato di Maria, non perdano la speranza cristiana di un domani migliore.

A tutti i membri del Sinodo imparto la mia benedizione.

Roma, presso San Giovanni in Laterano, 30 giugno 2022.